Pregledi vida zaposlenih koji rade pred ekranom

Pregledi vida zaposlenih koji rade pred ekranom

S obzirom na to da zaposleni koji rade duže od 4 sata pred ekranom moraju imati dobar vid, o čemu takođe moraju da vode računa, to se vrše pregledi vida zaposlenih koji rade pred ekranom u okviru službe medicine rada, kojom prilikom se izdaje i propisno lekarsko uverenje.

Na osnovu Pravilnika o preventivnim merama za bezbedan i zdrav rad pri korišćenju opreme za rad sa ekranom, koji je objavljen u „ Službenom glasniku Republike Srbije “ broj 106 / 2019 93 / 2013 i 86 / 2019, predviđeno je da postoje minimalni zahtevi koje je svaki poslodavac u obavezi da ispuni, a vezano za obezbeđivanje primene preventivnih mera pri korišćenju opreme za rad sa ekranom.

Kada se pominje radno mesto sa ekranom, shodno ovom pravilniku misli se na radno mesto na kome se koristi oprema za rad sa ekranom, a ta oprema može biti snabdevena tastaturom ili drugim uređajima za unos podataka, odnosno programom koji određuje korisnički odnos između zaposlenog i opreme za rad sa ekranom, pomoćnim delovima i uređajima, uključujući i periferne jedinice kao što su disk, telefon, modem, štampač i držač dokumenata.

Ovim pravilnikom je zaposleni definisan kao zaposleni koji koristi opremu za rad sa ekranom kao važno sredstvo za rad u okviru poslova koje uobičajeno obavlja, a najmanje pola svog radnog vremena.

Na prvom mestu je obaveza poslodavca da za sva radna mesta sa ekranom izvrši procenu rizika od nastanka oštećenja čula vida i fizičkih i psihofizioloških oštećenja zdravlja, odnosno da izvrši delimičnu izmenu i dopunu Akta o proceni rizika, a u slučaju da je procena rizika izvršena tako da nisu evidentirani, a ni procenjeni svi faktori rizika koji mogu da nastanu prilikom korišćenja opreme za rad sa ekranom. Sve to sa ciljem da se utvrde načini i mere za otklanjanje ili smanjenje tih rizika, uzimajući u obzir i dodatni i kombinovani efekat svih rizika koji su utvrđeni.

Naravno da je obaveza poslodavca da svakom zaposlenom na radnom mestu sa ekranom obezbedi uslove koji se smatraju bezbednim i koji su sa aspekta zdravlja na radu maksimalno ispoštovani.

Sve to je utvrđeno u Pregledu mera za bezbedan i zdrav rad pri korišćenju opreme za rad sa ekranom, koji se smatra sastavnim delom konkretnog pravilnika. Podrazumeva se da je obaveza poslodavca i da sprovede organizacione mere, u smislu da zaposlenima na ovakvim radnim mestima obezbedi odgovarajuće pauze ili promenu radnih aktivnosti koje smanjuju obim rada sa ekranom, a sve to sa ciljem da se smanje psihofiziološki napori koji nastaju pri korišćenju opreme za rad sa ekranom.

U članu 6 Pravilnika o preventivnim merama za bezbedan i zdrav rad pri korišćenju opreme za rad sa ekranom je navedeno da je obaveza poslodavca da u skladu sa propisima o zdravstvenoj zaštiti, svim zaposlenima koji koriste opremu za rad sa ekranom obezbedi pregled vida, a koji će da izvrši služba medicine rada, odnosno specijalista oftalmologije. Takva vrsta pregleda se sprovodi pre nego što zaposleni počne da koristi opremu za rad sa ekranom, ali i periodično u toku korišćenja opreme za rad sa ekranom u intervalima, koji ne smeju biti duži od tri godine. Takođe, ti pregledi se vrše i u slučaju da se kod zaposlenog pojave problemi sa vidom, a za koje se sumnja da su nastali kao posledica korišćenja opreme za rad sa ekranom.

Na osnovu rezultata pregleda u službi medicine rada, odnosno kod specijaliste oftalmologije poslodavac može da bude dužan da zaposlenom koji koristi opremu za rad sa ekranom obezbedi ciljani oftalmološki pregled, odnosno da obezbedi korišćenje posebnih korektivnih sredstava koja odgovaraju poslovima koji se obavljaju. Obaveza je poslodavca da prilikom upućivanja zaposlenog na pregled vida popuni uput za pregled vida, odnosno uput za ciljani oftalmološki pregled.

Važno je napomenuti da u okviru Zavoda za zdravstvenu zaštitu radnika Akademije Oxford u Jagodini, a koja se nalazi na adresi Kralja Petra I broj 4 mogu da budu izvršeni pregledi vida zaposlenih koji rade pred ekranom. Shodno članu broj 33 stav 6 Zakona o zdravstvenoj zaštiti, koji je objavljen u „ Službenom glasniku Republike Srbije “ broj 25 / 19, kao i na osnovu člana broj 37 stav 2 Zakona o inspekcijskom nadzoru („ Službeni glasnik Republike Srbije “ broj 36 / 15, 44 / 18 – dr. zakon, 95 / 18 ) i člana broj 33, člana 39 stav 2 i člana broj 136 stav 1 Zakona o opštem upravnom postupku, objavljenog u „ Službenom glasniku Republike Srbije “ broj 18 / 16, 95 / 18 – dr. propis, Ministarstvo zdravlja Republike Srbije, Sektor za inspekcijske poslove, Odeljenje za zdravstvenu inspekciju, Odsek za zdravstvenu inspekciju Kragujevac doneo je rešenje broj 530 – 072 – 36 / 2021 – 09, na dan 09. decembra 2021. godine. Prema tom rešenju je utvrđeno da Akademija Oxford ispunjava sve zakonske uslove u pogledu kadrova, opreme, prostorija i lekova, te da ima pravo da počne da obavlja zdravstvenu delatnost u okviru Zavoda za zdravstvenu zaštitu radnika, kao zdravstvenoj ustanovi u tom gradu.

Lekarski pregledi i uverenja