Lekarsko uverenje za upis u komoru

Lekarsko uverenje za upis u komoru

Svaki advokat koji ispuni određene uslove može da zahteva i upis u advokatsku komoru. Tom prilikom je neophodno da pored ostalih dokumenata priloži i validno lekarsko uverenje za upis u komoru, što je zapravo lekarsko uverenje o opštoj zdravstvenoj sposobnosti kandidata, koje izdaje služba medicine rada.

Jedna takva služba postoji i u Jagodini, tako da svako kome je potrebno lekarsko uverenje za upis u komoru može taj dokument da zahteva u okviru ove zdravstvene institucije. Na adresi Kralja Petra I broj 4 nalazi se Zavod za zdravstvenu zaštitu radnika, koji u skladu sa rešenjem broj 530 – 072 – 36 / 2021 – 09, od 09. decembra 2021. godine funkcioniše kao zdravstvena institucija, uzevši u obzir da je Ministarstvo zdravlja Republike Srbije, Sektor za inspekcijske poslove, Odeljenje za zdravstvenu inspekciju, Odsek za zdravstvenu inspekciju Kragujevac utvrdilo da je Akademija Oxford ispunila sve zakonske uslove i zahteve koji su propisani, a tiču se kadra, prostorija, lekova i opreme, a na osnovu člana broj 33 stav 6 Zakona o zdravstvenoj zaštiti, koji je objavljen u „ Službenom glasniku Republike Srbije“ broj 25 / 19, kao i na osnovu člana broj 37 stav 2 Zakona o inspekcijskom nadzoru („ Službeni glasnik Republike Srbije“ broj 36 / 15, 44 / 18 – dr. zakon, 95 / 18 ) i na osnovu člana broj 33, člana 39 stav 2 i člana broj 136 stav 1 Zakona o opštem upravnom postupku, koji je objavljen u „ Službenom glasniku Republike Srbije“ broj 18 / 16, 95 / 18 – dr. propis.

A ono što je važno da svaki advokat zna jeste da uz odgovarajuću dokumentaciju treba da priloži i original tog uverenja. Takođe je izuzetno značajno i to da svako od njih bude informisan i o tome da lekarsko uverenje o opštoj zdravstvenoj sposobnosti kandidata za upis u komoru ne sme biti starije od 6 meseci.

Lekarski pregledi i uverenja