Lekarsko uverenje za zaposlene na radnom mestu bravar i varioc

Lekarsko uverenje za zaposlene na radnom mestu bravar i varioc

Svako ko je zaposlen na radnom mestu bravar i varioc smatra se da je zaposlen na radnom mestu sa povećanim rizikom. U tom smislu i lekarsko uverenje za zaposlene na radnom mestu bravar i varios se razlikuje u odnosu na lekarsko uverenje koje, na primer treba da pribave administrativni radnici.

Ne samo prilikom zapošljavanja, već i kada osoba već obavlja taj posao poštuje se aktuelni Pravilnik o prethodnim i periodičnim lekarskim pregledima zaposlenih na radnim mestima sa povećanim rizikom, a koji je objavljen u „ Službenom glasniku Republike Srbije “ broj 120 / 2007, 93 / 2008 i 53 / 2017.

Shodno konkretnom pravilniku navedeno je da svaka osoba koja je zaposlena na radnom mestu bravar i varioc, kao radnom mestu sa povećanim rizikom treba da izvrši najpre prethodni lekarski pregled. A taj pregled se vrši pre nego što počne da radi na konkretnom radnom mestu, odnosno pre nego što zaposleni bude premešten na radno mesto sa povećanim rizikom najpre. Takođe, prethodni lekarski pregled, koji podrazumeva lekarsko uverenje za zaposlene na radnom mestu bravar i varioc se vrši i u slučaju da bude utvrđen novi rizik na radnom mestu sa povećanim rizikom gde je radnik već zaposlen, kao i u slučaju da je zaposleni raspoređen na radno mesto sa povećanim rizikom, ali je pre toga imao prekid duži od 12 meseci u obavljanju poslova na tom radnom mestu.

Pored toga, shodno konkretnom pravilniku je predviđeno i da treba da bude izvršen periodični lekarski pregled, na koji je poslodavac u obavezi da uputi zaposlenog najkasnije 30 dana pre isteka roka koji je utvrđen ovim pravilnikom, ali i posle zaključivanja bolovanja na osnovu teške povrede na radu, odnosno posle bolesti ili povrede koje nisu u vezi sa radom, a u slučaju da postoji bilo kakva sumnja na smanjenu radnu sposobnost.

Kada se izdaje lekarsko uverenje za zaposlene na radnom mestu bravar i varioc tada se vrši opšti pregled i specifični pregled.

Opšti pregled se vrši nevezano za to koja vrsta rizika je u pitanju i nevezano za to kakvi su zdravstveni uslovi na konkretnom radnom mestu sa povećanim rizikom. A što se tiče specifičnog pregleda, on zavisi od rizika i zdravstvenih uslova koje ima obavezu da ispuni zaposleni na konkretnom radnom mestu.

Postoji mogućnost i da službenici medicine rada koji se bave ocenjivanjem posebnih zdravstvenih uslova zaposlenog, tom prilikom utvrde da je neophodno da pribave prethodnu medicinsku dokumentaciju za ocenjivanje, tako da prema pomenutom pravilniku imaju pravo da tu dokumentaciju zahtevaju od izabranog lekara zaposlenog. A izabrani lekar svakog zaposlenog je u obavezi prema pomenutom pravilniku da u roku od tri dana nakon što dobije zahtev, dostavi službi medicine rada zahtevanu dokumentaciju, s tim što je i služba medicine rada u obavezi da svu dokumentaciju koju primi narednog dana od dana prijema vrati izabranom lekaru.

Lekarsko uverenje za zaposlene na radnom mestu bravar i varioc podrazumeva da će zaposleni službe medicine rada biti u obavezi da na osnovu opštih, odnosno specifičnih pregleda i njihovih rezultata popune konkretni obrazac, te da daju zaključno mišljenje.

Posebno bi valjalo istaći i to da u Jagodini postoji Zavod za zdravstvenu zaštitu radnika Akademije Oxford. Ova zdravstvena institucija se nalazi na adresi Kralja Petra I broj 4 i prema rešenju broj 530 – 072 – 36 / 2021 – 09, a koje je na osnovu člana broj 33 stav 6 Zakona o zdravstvenoj zaštiti, objavljenog u „ Službenom glasniku Republike Srbije “ broj 25 / 19, kao i člana broj 37 stav 2 Zakona o inspekcijskom nadzoru, koji je objavljen u „ Službenom glasniku Republike Srbije “ broj 36 / 15, 44 / 18 – dr. zakon, 95 / 18 i člana broj 33, člana 39 stav 2 i člana broj 136 stav 1 Zakona o opštem upravnom postupku („ Službeni glasnik Republike Srbije “ broj 18 / 16, 95 / 18 – dr. propis) donelo Ministarstvo zdravlja Republike Srbije, Sektor za inspekcijske poslove, Odeljenje za zdravstvenu inspekciju, Odsek za zdravstvenu inspekciju Kragujevac, na dan 09. decembra 2021. godine je utvrđeno da Akademija Oxford ispunjava sve zakonske uslove i to kako u vezi sa prostorijama i lekovima, tako isto i u vezi sa opremom i kadrovima. Samim tim je ova zdravstvena institucija dobila dozvolu da izdaje i lekarsko uverenje za zaposlene na radnom mestu bravar i varioc, pored svih ostalih koje takođe ima pravo da izdaje po zahtevu.

Lekarski pregledi i uverenja