Lekarsko uverenje za rad u inostranstvu

Lekarsko uverenje za rad u inostranstvu

Poznato je da svaka država ima određene zahteve, koje stavlja pred strane državljane, koji žele da u toj zemlji rade. U tom smislu je vrlo važno pribaviti relevantno lekarsko uverenje za rad u inostranstvu, a koje na teritoriji Republike Srbije izdaje nadležna služba za medicinu rada.

Uzevši u obzir da ta služba postoji i u Jagodini, a na adresi Kralja Petra I broj 4, to podrazumeva da svi stanovnici pomenutog grada i njegove okoline mogu pribaviti relevantno lekarsko uverenje za rad u inostranstvu. Na osnovu člana broj 33 stav 6 Zakona o zdravstvenoj zaštiti, objavljenog u „ Službenom glasniku Republike Srbije“ broj 25 / 19, te člana broj 37 stav 2 Zakona o inspekcijskom nadzoru, objavljenog u „ Službenom glasniku Republike Srbije“ broj 36 / 15, 44 / 18 – dr. zakon, 95 / 18, kao i na osnovu člana broj 33, člana 39 stav 2 i člana broj 136 stav 1 Zakona o opštem upravnom postupku, koji je objavljen u „ Službenom glasniku Republike Srbije“ broj 18 / 16, 95 / 18 – dr. propis, Ministarstvo zdravlja Republike Srbije, Sektor za inspekcijske poslove, Odeljenje za zdravstvenu inspekciju, Odsek za zdravstvenu inspekciju Kragujevac donosi rešenje broj 530 – 072 – 36 / 2021 – 09, na dan 09. decembra 2021. godine, kojim je utvrđeno da Akademija Oxford ispunjava sve zakonske uslove u pogledu kadrova, opreme, prostorija i lekova, te da ima pravo da počne da obavlja zdravstvenu delatnost u okviru Zavoda za zdravstvenu zaštitu radnika, kao zdravstvenoj ustanovi.

Napomenuli bismo i to da službenici medicine rada imaju obavezu da na osnovu mišljenja konkretnih stručnjaka, a kod kojih je kandidat već obavio prethodni lekarski pregled, iznesu svoje mišljenje o zdravstvenom stanju te osobe, odnosno da izdaju relevantno lekarsko uverenje za rad u inostranstvu.

Cena se odnosi na popunjavanje formulara za inostranstvo.

Cena

1.000 RSD

Lekarski pregledi i uverenja