Lekarsko uverenje za zaposlene u sektoru dezinsekcije i deratizacije

Lekarsko uverenje za zaposlene u sektoru dezinsekcije i deratizacije

Kada je u pitanju zaposlenje u sektoru dezinsekcije i deratizacije, ono se posmatra na drugačiji način od drugih sektora u različitim kompanijama, uzevši u obzir da se ta radna mesta smatraju radnim mestima sa povećanim rizikom. Samim tim se za lekarsko uverenje za zaposlene u sektoru dezinsekcije i deratizacije uzimaju smernice koje navodi Pravilnik o prethodnim i periodičnim lekarskim pregledima zaposlenih na radnim mestima sa povećanim rizikom, a koji je objavljen u „ Službenom glasniku Republike Srbije “ broj 120 / 2007, 93 / 2008 i 53 / 2017.

Pored toga što je propisano kada se moraju vršiti prethodni lekarski pregledi i periodični lekarski pregledi, ovim pravilnikom je određeno i da prethodni i periodični lekarski pregled svakog zaposlenog na radnom mestu sa povećanim rizikom, a što je svakako na radno mesto u sektoru dezinsekcije i deratizacije podrazumeva opšti i specifični pregled.

Kada je u pitanju opšti pregled, on se svakako vrši u službi medicine rada bez obzira na to koja je vrsta rizika prisutna na njegovom radnom mestu, odnosno kakvi su zdravstveni uslovi prisutni na konkretnom radnom mestu sa povećanim rizikom. Međutim, da bi lekarsko uverenje za zaposlene u sektoru dezinsekcije i deratizacije bilo validno, potrebno je da budu izvršeni i specifični lekarski pregledi, a koji se vrše isključivo u zavisnosti od toga kakvi su zdravstveni uslovi prisutni na radnom mestu i o kakvom tačno riziku se radi.

Napomenuli bismo i to da je ovim pravilnikom tačno određeno da prethodni lekarski pregled, odnosno lekarsko uverenje za zaposlene u sektoru dezinsekcije i deratizacije ima obavezu da radnik pribavi pre nego što počne da radi na radnom mestu sa povećanim rizikom. Takođe, takvo jedno lekarsko uverenje mora da pribavi i pre nego što bude izvršen njegov premeštaj na radno mesto sa povećanim rizikom, ali i u slučaju da dođe do utvrđivanja novog rizika na radnom mestu sa povećanim rizikom na kome je zaposleni već radno angažovan i u slučaju da postoji pauza u obavljanju konkretnog posla duža od 12 meseci, a ako je u pitanju radno mesto sa povećanim rizikom.

Ukoliko su u pitanju periodični lekarski pregledi, tu postoji obaveza poslodavca prema pomenutom pravilniku, a to je da najkasnije 30 dana pre isteka roka koji je njime utvrđen treba da zahteva lekarsko uverenje za zaposlene u sektoru dezinsekcije i deratizacije, odnosno periodični lekarski pregled. Takođe, takva vrsta pregleda se zahteva i pošto zaposleni zaključi bolovanje, a po osnovu teške povrede na radu i posle bolesti ili povrede koji nisu u vezi sa radom, a u slučaju da postoji bilo kakva sumnja da se kod zaposlenog javila smanjena radna sposobnost.

S obzirom na to da u Jagodini postoji služba medicine rada, koja funkcioniše u okviru Zavoda za zdravstvenu zaštitu radnika Akademije Oxford u ulici Kralja Petra I broj 4, moramo napomenuti i to da kada se zahteva lekarsko uverenje za zaposlene u sektoru dezinsekcije i deratizacije, a službenici medicine rada procene da je eventualno potrebna i prethodna medicinska dokumentacija, oni prema ovom pravilniku imaju pravo da zahtevaju od nadležnog lekara, odnosno od izabranog lekara zaposlenog da im dostavi i tu dokumentaciju. Takođe je navedenim pravilnikom određeno da izabrani lekar ima obavezu da u roku od tri dana od kad dobije zahtevanu dokumentaciju dostavi, te da isto tako i službenici medicine rada imaju obavezu da je narednog dana od dana prijema dokumentacije vrate izabranom lekaru zaposlenog.

Svi koji su zainteresovani za lekarsko uverenje za zaposlene u sektoru dezinsekcije i deratizacije bi trebalo da znaju i to da je na osnovu člana broj 33 stav 6 Zakona o zdravstvenoj zaštiti („Službeni glasnik Republike Srbije“ broj 25 / 19 ), kao i člana broj 37 stav 2 Zakona o inspekcijskom nadzoru („Službeni glasnik Republike Srbije“ broj 36 / 15, 44 / 18 – dr. zakon, 95 / 18 ) i člana broj 33, člana 39 stav 2 i člana broj 136 stav 1 Zakona o opštem upravnom postupku („Službeni glasnik Republike Srbije“ broj 18 / 16, 95 / 18 – dr. propis) Ministarstvo zdravlja Republike Srbije, Sektor za inspekcijske poslove, Odeljenje za zdravstvenu inspekciju, Odsek za zdravstvenu inspekciju Kragujevac doneo je rešenje broj 530 – 072 – 36 / 2021 – 09, na dan 09. decembra 2021. godine. Konkretnim rešenjem je utvrđeno da Akademija Oxford ispunjava sve zakonske uslove u pogledu kadrova, opreme, prostorija i lekova, te da ima pravo da počne da obavlja zdravstvenu delatnost u okviru Zavoda za zdravstvenu zaštitu radnika, kao zdravstvenoj ustanovi u ulici Kralja Petra I broj 4, u Jagodini.

Lekarski pregledi i uverenja