Lekarska uverenja o radnoj sposobnosti

Lekarska uverenja o radnoj sposobnosti

S obzirom na to da je služba medicine rada okarakterisana kao posebna grana medicinske delatnosti, koja se bavi procenom različitih uticaja na zaposlene, odnosno utvrđivanjem svih onih faktora koji imaju negativan uticaj na njihovu radnu sposobnost, kao i prevencijom različitih profesionalnih oboljenja, odnosno prevencijom povreda na radu, to ova služba izdaje i lekarska uverenja o radnoj sposobnosti.

U zavisnosti od toga na kom radnom mestu će neko da bude zaposlen, a na osnovu Pravilnika o prethodnim i periodičnim pregledima zaposlenih na radnim mestima sa povećanim rizikom, koji je objavljen u „Službenom glasniku Republike Srbije“ broj 120 / 2007, 93 / 2008 i 53 / 2017, lekarska uverenja o radnoj sposobnosti se mogu odnositi i na srednje težak i na težak fizički rad, zatim na rad pod zemljom i na rad na visini. Takođe se vrši procena radne sposobnosti za rad noću, odnosno za rad u uslovima buke, kao i za rad na poslovima fizičko - tehničkog obezbeđenja sa ili bez nošenja oružja. Isto tako lekarsko uverenje o radnoj sposobnosti se odnosi i na rad u uslovima neodgovarajućeg osvetljenja, potom na rad u nepovoljnim klimatskim uslovima, a dostupan je i ciljani oftalmološki pregled za zaposlene koji rade duže od 4 sata ispred računara.

Lekarsko uverenje o radnoj sposobnosti najpre obuhvata osnovne informacije o zaposlenom licu, koje podrazumevaju njegovo ime i prezime, zatim datum i mesto rođenja, kao i mesto stalnog boravka, bračno stanje i broj lične karte. Takođe obuhvata i podatke o zanimanju i zaposlenju, odnosno navodi se na kom radnom mestu i u kojoj kompaniji je klijent zaposlen, te mora sadržati i podatak o tome u kom cilju se izdaje lekarsko uverenje o radnoj sposobnosti.

Treba napomenuti i to prema članu broj 33 stav 6 Zakona o zdravstvenoj zaštiti („ Službeni glasnik Republike Srbije“ broj 25 / 19 ), člana broj 37 stav 2 Zakona o inspekcijskom nadzoru, objavljen u „Službenom glasniku Republike Srbije“ broj 36 / 15, 44 / 18 – dr. zakon, 95 / 18 ) i člana broj 33, člana 39 stav 2 i člana broj 136 stav 1 Zakona o opštem upravnom postupku, koji je zvanično objavljen u „Službenom glasniku Republike Srbije“ broj 18 / 16, 95 / 18 – dr. propis) Ministarstvo zdravlja Republike Srbije, Sektor za inspekcijske poslove, Odeljenje za zdravstvenu inspekciju, Odsek za zdravstvenu inspekciju Kragujevac doneo je rešenje broj 530 – 072 – 36 / 2021 – 09, na dan 09. decembra 2021. Godine, kojim se utvrđuje da Akademija Oxford ispunjava sve zakonske uslove u pogledu kadrova, opreme, prostorija i lekova, te da ima pravo da počne da obavlja zdravstvenu delatnost u okviru Zavoda za zdravstvenu zaštitu radnika, kao zdravstvenoj ustanovi u ulici Kralja Petra I broj 4, u Jagodini. A to dalje znači da svi koji su zainteresovani, imaju mogućnost da zahtevaju lekarsko uverenje o radnoj sposobnosti.

Podaci o zdravstvenom stanju su još jedan segment koji je obuhvaćen ovim dokumentom. U tom selu nadležni stručnjaci u okviru medicine rada navode sva ranija oboljenja koja je pacijent imao, kao i eventualne povrede.

Drugi deo ovog lekarskog uverenja, odnosno zvaničnog obrasca obuhvata objektivni nalaz i to kao prvo stanja glave i vrata, zatim čula vida, kao i čula sluha i drugih čula. Slede informacije o objektivnom nalazu stanja kože i stanja pluća. U zavisnosti od toga za koje radno mesto je potrebno pacijentu ovo lekarsko uverenje, može sadržati i druge informacije. Neke od njih su rendgenološki nalaz, odnosno laboratorijski i ostali nalazi, kao i objektivna procena stanja nervnog sistema i psihičkog stanja, zatim ekstremiteta i kičmenog stuba, kao i urogenitalnih organa i endokrinog sistema. Takođe može sadržati i informacije o tome u kakvom stanju se objektivno nalazi srce, odnosno kardiovaskularni aparat i abdomen.

I na kraju, službenik medicine rada ima obavezu da popuni i završni deo, koji podrazumeva zaključak i mišljenje o stanju pacijenta, odnosno o tome da li je on radno sposoban za obavljanje konkretnog posla.

Cena

1.000 RSD

Lekarski pregledi i uverenja