Kardiologija
Usluga

Kardiologija

Oblast interne medicine koja se bavi izučavanjem oboljenja srca i krvnih sudova naziva se kardiologija. Termin potiče od dve grčke reči i to kardija i logos, a u značenju srce i nauka, tako da se pojam kardiologija slobodno prevodi kao nauka o srcu.

Specijalista kardiologije u okviru Zavoda za zdravstvenu zaštitu radnika Akademije Oxford će se baviti dijagnostikom, a zatim i lečenjem kako urođenih srčanih mana, tako isto i bolesti koronarnih arterija, zatim valvularne srčane bolesti, srčane insuficijencije i svih ostalih oboljenja srca i krvnih sudova.

U skladu sa rešenjem broj 530 – 072 – 36 / 2021 – 09, a koje je na dan 09. decembra 2021. godine donelo Ministarstvo zdravlja Republike Srbije, Sektor za inspekcijske poslove, Odeljenje za zdravstvenu inspekciju, Odsek za zdravstvenu inspekciju Kragujevac utvrđeno je da Akademija Oxford ispunjava sve zakonske uslove u pogledu kadrova, opreme, prostorija i lekova, te da ima pravo da počne da obavlja zdravstvenu delatnost u okviru Zavoda za zdravstvenu zaštitu radnika, kao zdravstvenoj ustanovi u ulici Kralja Petra I broj 4, u Jagodini. Prilikom donošenja konkretnog rešenja su se nadležni rukovodili članom broj 33 stav 6 Zakona o zdravstvenoj zaštiti, objavljenom u „ Službenom glasniku Republike Srbije “ broj 25 / 19, zatimn članom broj 37 stav 2 Zakona o inspekcijskom nadzoru, koji je objavljen u „ Službenom glasniku Republike Srbije “ broj 36 / 15, 44 / 18 – dr. zakon, 95 / 18 i članom broj 33, člana 39 stav 2 i člana broj 136 stav 1 Zakona o opštem upravnom postupku, koji je objavljen u „ Službenom glasniku Republike Srbije “ broj 18 / 16, 95 / 18 – dr. propis.

Vrlo je važno napomenuti i to da će specijalista kardiologije tokom pregleda nastojati najpre da uzme anamnezu, odnosno da od pacijenta dobije sve relevantne informacije o stanju njegovog zdravlja, kao i o tome da li je bilo oboljenja srca i krvnih sudova u njegovoj porodici, što će mu sve pomoći da uz informacije sa pregleda stvori jasnu sliku o stanju zdravlja konkretnog pacijenta i da u skladu sa time i prepiše terapiju.