Lekarsko uverenje za upis u srednju medicinsku školu

Lekarsko uverenje za upis u srednju medicinsku školu

Jedna od srednjih škola, koja od svih kandidata prilikom upisa zahteva i validno lekarsko uverenje jeste srednja medicinska škola. U tom smislu je i vrlo važna informacija da na adresi Kralja Petra I broj 4 u Jagodini postoji Zavod za zdravstvenu zaštitu radnika, koji funkcioniše kao zdravstvena institucija, a na osnovu rešenja broj 530 – 072 – 36 / 2021 – 09, od 09. decembra 2021. godine. Prilikom donošenja tog rešenja, nadležno Ministarstvo zdravlja Republike Srbije, Sektor za inspekcijske poslove, Odeljenje za zdravstvenu inspekciju, Odsek za zdravstvenu inspekciju Kragujevac se rukovodilo članom broj 33 stav 6 Zakona o zdravstvenoj zaštiti, koji je objavljen u „Službenom glasniku Republike Srbije“ broj 25 / 19, zatim članom broj 37 stav 2 Zakona o inspekcijskom nadzoru, objavljenom u „Službenom glasniku Republike Srbije“ broj 36 / 15, 44 / 18 – dr. zakon, 95 / 18 i članom broj 33, člana 39 stav 2 i člana broj 136 stav 1 Zakona o opštem upravnom postupku, objavljenom u „Službenom glasniku Republike Srbije“ broj 18 / 16, 95 / 18 – dr. propis, te je utvrđeno da je Akademija Oxford u pogledu kadrova i opreme, odnosno prostorija i lekova, ispunila sve zakonom propisane zahteve, tako da je stekla pravo da počne da obavlja zdravstvenu delatnost Zavoda za zdravstvenu zaštitu radnika, kao zdravstvenoj ustanovi.

Svako kome je potrebno lekarsko uverenje za upis u srednju medicinsku školu treba da se informiše u nadležnoj obrazovnoj instituciji o tome koji su to posebni zdravstveni uslovi koji moraju biti ispunjeni da bi lekarsko uverenje moglo da bude smatrano validnim. Ističemo da ono što je važno jeste da u zavisnosti od smera, odnosno obrazovnog profila koji kandidat želi da upiše, zavisi i šta sve treba da sadrži lekarsko uverenje za upis u srednju medicinsku školu.

Lekarsko uverenje za upis u srednju medicinsku školu - smer medicinska sestra - tehničar

Na prvom mestu se od svakoga ko želi da upiše obrazovni profil medicinska sestra - tehničar zahteva da ima normalan vid na blizinu. Takođe je neophodno da oštrina vida bude od 0,8 pa naviše, s tim što je navedeno da takva oštrina vida može da bude postignuta i nošenjem naočara ili sočiva, odnosno korektivnih pomagala. Zatim se od svakoga kome je potrebno lekarsko uverenje za upis u srednju medicinsku školu na smeru medicinska sestra - tehničar zahteva da ima normalan vid na daljinu i da je njegova oštrina od 0,8 pa naviše. Takođe i ovde važi da je dovoljan i okularni vid, kao i da kandidati imaju pravo da koriste korektivna pomagala, kako bi postigli ovu oštrinu vida.

Sledeće što se zahteva od svakoga kome je potrebno lekarsko uverenje za pomenuti smer jeste da ima normalan kolorni vid, odnosno da raspoznaje osnovne boje, kao i da ima normalnu funkciju gornjih ekstremiteta, što podrazumeva da ima očuvanu aktivnu pokretljivost svih zglobova gornjih ekstremitea do fizioloških amplituda. Navedeno je i to da za lekarsko uverenje za upis u srednju medicinsku školu na smeru medicinska sestra - tehničar kandidat treba da ima normalnu funkciju donjih ekstremiteta, a što takođe podrazumeva da ima očuvanu aktivnu pokretljivost svih zglobova donjih ekstremiteta do fizioloških amplituda, te da ima normalnu funkciju kičmenog stuba, što isto tako znači da treba da ima očuvanu aktivnu pokretljivost svih delova kičmenog stuba do fizioloških amplituda.

Normalna funkcija kardiovaskularnog sistema, koja podrazumeva normalan EKG nalaz, normalan krvni pritisak i odsustvo srčanih mana je takođe zahtevana, kao i da kandidat ima normalnu funkciju jetre, a u smislu da ima normalne vrednosti bilirubina i transaminaze. Uz sve to se zahteva da kandidat dostavi lekarsko uverenje za upis u srednju medicinsku školu smer medicinska sestra - tehničar, kojom prilikom je utvrđeno da kod njega postoji odsustvo alergijskih manifestacija, što znači da u anamnezi i u izveštaju lekara školskog dispanzera koji je bio nadležan za tog kandidata, nema podataka o alergijskim manifestacijama.

Lekarsko uverenje za upis u srednju medicinsku školu - smer farmaceutski tehničar

Od svakog kandidata se zahteva da obavi pregled kod oftalmologa, kojom prilikom lekarsko uverenje za upis u srednju medicinsku školu na smer farmaceutski tehničar treba da sadrži informacije o tome da kandidat ima normalan kolorni vid, što znači da može da raspoznaje osnovne boje i to crvenu, zelenu i plavu, kao i da ima normalan vid na blizinu i normalan vid na daljinu. Navedeno je da je dovoljan monokularni vid, a da oštrina vida i na blizinu i na daljinu mora biti od 0,8 pa naviše. Takva oštrina vida može da bude postignuta i ako kandidat nosi korektivna pomagala, odnosno naočare za vid ili sočiva.

Zahteva se takođe da ima normalnu funkciju gornjih ekstremiteta, odnosno normalnu funkciju donjih ekstremiteta i normalnu funkciju kičmenog stuba. Pod tim se podrazumeva da svaki kandidat ima očuvanu aktivnu pokretljivost svih zglobova gornjih ekstremiteta, zatim svih zglobova donjih ekstremiteta, kao i da ima aktivnu pokretljivost svih delova kičmenog stuba do fizioloških amplituda.

Sem toga, svako ko pribavlja lekarsko uverenje za upis u srednju medicinsku školu na smer farmaceutski tehničar mora da ima i dokaz o normalnoj funkciji jetre, što znači da mora imati normalne vrednosti transaminaze i bilirubina. Zahteva se i da kao dokaz o odsustvu alergijskih manifestacija pribavi anamnezu i izveštaj lekara školskog dispanzera o tome da nema podataka o alergijskim manifestacijama.

Lekarsko uverenje za upis u srednju medicinsku školu - smer laboratorijski tehničar

Poznato je da svi koji upisuju medicinsku školu, moraju tom prilikom da dostave sva propisana dokumenta, a u koja spada i lekarsko uverenje za upis u srednju medicinsku školu. Ukoliko je u pitanju smer laboratorijski tehničar, prvo i osnovno što kandidat mora imati jeste normalan vid na blizinu, s tim što je navedeno da je dovoljan i monokularni vid. U tom slučaju se zahteva da oštrina vida na blizinu bude od 0,8 pa naviše, s tim što je takođe naglašeno da se takva vrednost oštrine vida može postići i nošenjem sočiva ili naočara, odnosno korektivnih pomagala. Potom se zahteva da kandidat može da raspoznaje osnovne boje i to crvenu, plavu i zelenu, što znači da ima normalan kolorni vid. U okviru pregleda kod oftalmologa je neophodno da se u lekarsko uverenje za upis u srednju školu na smeru laboratorijski tehničar unese i podatak o tome da kandidat ima normalan stereoskopski vid, kojom prilikom oštrina vida treba da bude od 0,8 pa naviše, ali koja se postiže bez korišćenja korektivnih pomagala na oba oka pojedinačno i postojanje stereoskopskog vida na ortho – rater – u.

Među zahtevima koji su navedeni kada je u pitanju lekarsko uverenje za upis u srednju medicinsku školu na smeru laboratorijski tehničar pominje se i da kandidat treba da ima normalnu funkciju gornjih ekstremiteta, kao i normalnu funkciju donjih ekstremiteta i normalnu funkciju kičmenog stuba. A pod tim se misli da fizijatar prilikom pregleda treba da ustanovi da kandidat ima očuvanu aktivnu pokretljivost zglobova gornjih ekstremiteta do fizioloških amplituda, kao i očuvanu aktivnu pokretljivost svih zglobova donjih ekstremiteta do fizioloških amplituda i na kraju da ima očuvanu aktivnu pokretljivost svih delova kičmenog stuba do fizioloških amplituda.

Uz sve navedeno je neophodno da postoji i nalaz stručnjaka o odsustvu alergijskih manifestacija, što zapravo znači da u izveštaju lekara školskog dispanzera koji je lečio kandidata, odnosno u njegovoj anamnezi, ne postoje podaci o alergijskim manifestacijama.

Lekarsko uverenje za upis u srednju medicinsku školu - smer sanitarno - ekološki tehničar

Kada je u pitanju ovaj smer, od kandidata kojima je potrebno lekarsko uverenje za upis u srednju medicinsku školu, a koji žele da upišu smer sanitarno - ekološki tehničar se kao prvo zahteva pregled kod oftalmologa, kojom prilikom će biti ustanovljeno da kandidat ima normalan vidi na blizinu i na daljinu i da njegova oštrina mora biti od 0,8 i više. Takođe, napomenuto je da konkretna vrednost oštrine vida može da bude postignuta i ako kandidat nosi korektivna pomagala, odnosno naočare za vid ili sočiva.

Sem toga, zahteva se da svaki kandidat obavi i pregled kod fizijatra, kojom prilikom će biti ustanovljeno da li kod njega postoji normalna funkcija gornjih i donjih ekstremiteta, kao i normalna funkcija kičmenog stuba. A u suštini to podrazumeva da kandidat kao prvo ima očuvanu aktivnu pokretljivost svih zglobova gornjih i donjih ekstremiteta do fizioloških amplituda, odnosno da ima očuvanu aktivnu pokretljivost svih delova kičmenog stuba i to takođe do fizioloških amplituda. Uz sve to je neophodno da kandidat obavi pregled kod nadležnog stručnjaka, kojom prilikom će u lekarsko uverenje za upis u srednju školu na smeru sanitarno - ekološki tehničar biti unete i informacije o tome da li ima normalnu funkciju nervnog sistema. Pod tim se podrazumeva da postoji odsustvo epilepsije i mnogih drugih neuroloških poremećaja, a ukoliko postoji bilo kakva sumnja na neko neurološko oboljenje, neophodan je i specijalistički pregled.

Svi koji žive na teritoriji grada Jagodine i njegove okoline imaju mogućnost da pribave lekarsko uverenje za upis u srednju medicinsku školu na bilo kom smeru i u okviru Zavoda za zdravstvenu zaštitu radnika Akademije Oxford, koji se nalazi na adresi Kralja Petra I broj 4. U pitanju je zdravstvena institucija, koja je ispunila sve uslove i zahteve koje navode aktuelni zakoni, a vezano za opremu, kadar, lekove i prostorije. Sve to je potkrepljeno rešenjem broj 530 – 072 – 36 / 2021 – 09, koje je na dan 09. decembra 2021. godine donelo Ministarstvo zdravlja Republike Srbije, Sektor za inspekcijske poslove, Odeljenje za zdravstvenu inspekciju, Odsek za zdravstvenu inspekciju Kragujevac, na osnovu člana broj 33 stav 6 Zakona o zdravstvenoj zaštiti, objavljenog u „Službenom glasniku Republike Srbije“ broj 25 / 19, zatim na osnovu člana broj 37 stav 2 Zakona o inspekcijskom nadzoru („Službeni glasnik Republike Srbije“ broj 36 / 15, 44 / 18 – dr. zakon, 95 / 18 ) i na osnovu člana broj 33, člana 39 stav 2 i člana broj 136 stav 1 Zakona o opštem upravnom postupku, objavljenog u „Službenom glasniku Republike Srbije“ broj 18 / 16, 95 / 18 – dr. propis.

Lekarski pregledi i uverenja