Pregledi prilikom zapošljavanja radnika

Pregledi prilikom zapošljavanja radnika

Obaveza je svakog poslodavca da se pridržava svih smernica koje su navedene u trenutno aktuelnom Pravilniku o prethodnim i periodičnim lekarskim pregledima zaposlenih na radnim mestima sa povećanim rizikom, koji je objavljen u „ Službenom glasniku Republike Srbije “ broj 120 / 2007, 93 / 2008 i 53 / 2017. Zapravo su u pitanju prethodni i periodični lekarski pregledi na koje mora da bude upućen svaki zaposleni u skladu sa pomenutim pravilnikom.

Konkretno, kada su u pitanju prethodni lekarski pregledi, podrazumeva se da zaposleni na radnom mestu sa povećanim rizikom mora da pristupi prethodnim lekarskim pregledima pre početka rada na radnom mestu sa povećanim rizikom, a shodno faktorima rizika koji su utvrđeni Aktom o proceni rizika kod poslodavca. Isto tako prethodni lekarski pregledi se vrše pre premeštanja zaposlenih na radno mesto sa povećanim rizikom, kao i prilikom svakog utvrđivanja novog rizika na radnom mestu sa povećanim rizikom na kome je ta osoba već zaposlena, ali i u slučaju da je zaposleni raspoređen na radno mesto sa povećanim rizikom, ali je imao prekid u obavljanju tog posla koji je duži od 12 meseci.

Pravilnikom o prethodnim i periodičnim lekarskim pregledima zaposlenih na radnim mestima sa povećanim rizikom predviđeno je da poslodavac ima obavezu da uputi zaposlenog na periodični lekarski pregled najkasnije 30 dana pre isteka roka, koji je pomenutim pravilnikom utvrđen. Isto tako je predviđeno da nakon zaključivanja bolovanja po osnovu teške povrede na radu i posle bolesti ili povrede koji nisu u vezi sa radom, a u slučaju da postoji sumnja na smanjenu radnu sposobnost, poslodavac takođe ima obavezu da uputi zaposlenog na periodični lekarski pregled.

I prethodni i periodični lekarski pregledi obuhvataju opšti pregled i specifični pregled, kako je navedeno u konkretnom pravilniku. Opšti pregled se vrši bez obzira na vrstu rizika i zdravstvene uslove na radnom mestu sa povećanim rizikom, dok specifični lekarski pregled mora da bude izvršen u zavisnosti od rizika i zdravstvenih uslova koji postoje na konkretnom radnom mestu.

Svaki poslodavac je u obavezi da zaposlenog uputi na lekarski pregled, kojom prilikom ima obavezu da popuni uput za prethodni lekarski pregled ili uput za periodični lekarski pregled i to u dva primerka. Jedan primerak ostavlja za svoje potrebe, a drugi primerak treba da u skladu sa pravilnikom dostavi službi medicine rada.

Takođe je Pravilnikom o prethodnim i periodičnim lekarskim pregledima zaposlenih na radnim mestima sa povećanim rizikom definisano da ukoliko zaposleni u službi medicine rada procene da je neophodna i prethodna medicinska dokumentacija, oni imaju pravo da je zahtevaju od izabranog lekara konkretnog zaposlenog. Istim tim pravilnikom je određeno da izabrani lekar zaposlenog ima obavezu da u roku od tri dana od dobijanja zahteva dostavi propisanu medicinsku dokumentaciju. Predviđeno je da službenik medicine rada ima obavezu da narednog dana od dana njenog prijema vrati celokupnu dokumentaciju izabranom lekaru zaposlenog.

Članom šest pomenutog pravilnika je takođe određeno da u slučaju vršenja prethodnog i periodičnog lekarskog pregleda, službenik medicine rada ima pravo da se koristi već postojećim postojećim laboratorijskim analizama, s tim što je uslovljeno da laboratorijski rezultati ne smeju biti stariji od mesec dana od trenutka vršenja pregleda.

Službenik medicine rada ima obavezu da popuni izveštaj o izvršenom prethodnom lekarskom pregledu zaposlenog, odnosno izveštaj o periodičnom lekarskom pregledu zaposlenog i to u tri primerka, od kojih jedan daje zaposlenom, jedan dostavlja poslodavcu na propisani način, a jedan primerak zadržava za svoje potrebe. Sve to on ima obavezu da popuni najkasnije u roku od 15 dana od dana izvršenog prethodnog ili periodičnog lekarskog pregleda.

Lekarski izveštaj o izvršenom prethodnom lekarskom pregledu zaposlenog, kao i izveštaj o periodičnom lekarskom pregledu zaposlenog sadrže ocenu da je zaposleni zdravstveno sposoban, odnosno da zaposleni nije zdravstveno sposoban za rad na radnom mestu sa povećanim rizikom.

U službi medicine rada u Jagodini, koja se nalazi na adresi Kralja Petra I broj 4 vrše se i pregledi prilikom zapošljavanja radnika, kako prethodni lekarski pregledi, tako isto i periodični lekarski pregledi, a uz maksimalno poštovanje svih odredbi Pravilnika o prethodnim i periodičnim lekarskim pregledima zaposlenih na radnim mestima sa povećanim rizikom. Treba naglasiti i to da je reč o zdravstvenoj instituciji koja je u potpunosti ispunila sve uslove i zahteve, koji su propisani aktuelnim zakonima, a tiču se kako protosrija i opreme, tako isto i lekova i kadrova. Prema članu broj 33 stav 6 Zakona o zdravstvenoj zaštiti, koji je objavljen u „ Službenom glasniku Republike Srbije “ broj 25 / 19, kao i prema članu broj 37 stav 2 Zakona o inspekcijskom nadzoru, objavljenom u „ Službenom glasniku Republike Srbije “ broj 36 / 15, 44 / 18 – dr. zakon, 95 / 18 i članu broj 33, člana 39 stav 2 i člana broj 136 stav 1 Zakona o opštem upravnom postupku, koji je objavljen u „ Službenom glasniku Republike Srbije “ broj 18 / 16, 95 / 18 – dr. propis, Ministarstvo zdravlja Republike Srbije, Sektor za inspekcijske poslove, Odeljenje za zdravstvenu inspekciju, Odsek za zdravstvenu inspekciju Kragujevac doneo je rešenje broj 530 – 072 – 36 / 2021 – 09, na dan 09. decembra 2021. godine, kojim pomenuta zdravstvena institucija stiče pravo da počne da obavlja zdravstvenu delatnost u okviru Zavoda za zdravstvenu zaštitu radnika u tom gradu.

Lekarski pregledi i uverenja