Hirurgija
Usluga

Hirurgija

Jedna od grana kliničke medicine je i hirurgija, koja je okarakterisana kao nauka koja se bavi ne samo proučavanjem bolesti, nego i njihovim lečenjem, a koje podrazumeva kako rad ruku lekara specijaliste hirurgije, tako isto i primenu hirurških tehnika i instrumenata.

U suštini hirurgija se karakteriše kao medicinska specijalnost, koja tokom procedura podrazumeva korišćenje ruku i instrumentalne tehnike, da bi bila vršena dijagnostika i lečenje različitih patoloških stanja na brojnim organima, odnosno da bi došlo do promene određenih telesnih funkcija na organima ili se može koristiti i za poboljšanje izgleda, što je slučaj, recimo sa plastičnom hirurgijom.

Hirurški zahvat ili hirurška operacija, odnosno jednostavno operacija, podrazumeva da će hirurg obaviti sve što je potrebno da izleči konkretnog pacijenta. U toku same operacije osim lekara specijalista hirurgije prisutan je i čitav hirurški tim, koji se obično sastoji od anesteziologa, asistenta lekara specijaliste hirurgije, medicinskih sestara i po potrebi lekara drugih specijalnosti, što sve u suštini zavisi od toga na šta se tačno, odnosno na koji organ odnosi konkretna hirurška intervencija.

Prema opšteprihvaćenoj definiciji, pod pojmom hirurškog zahvata ili hirurške operacije smatra se procedura tokom koje dolazi do rezanja tkiva pacijenta ili tokom koje je potrebno izvršiti zatvaranje neke prethodno zadobijene rane. Međutim, sama činjenica da postoji nekoliko grana hirurgije dovodi do toga da se pod hirurškom intervencijom, odnosno hirurškim zahvatom smatra i reparacija tkiva, odnosno primena određenog zahvata sa ciljem poboljšanja izgleda, na primer, kada govorimo o plastičnoj hirurgiji.

Osnovna podela vrsta hirurških zahvata u većini slučajeva se vrši prema hitnosti, mada postoji podela koja se odnosi i na to koji organ je predmet konkretne hirurške intervencije, ali i po tome koji je stepen invazivnosti u pitanju i da li se eventualno koriste specijalni hirurški instrumenti.

Što se tiče podele po hitnosti, postoje najpre elektivna hirurgija, što podrazumeva da će lekar specijalista hirurgije biti u obavezi da izvrši određenu hiruršku intervenciju kod pacijenta kod koga postoji stanje koje nije opasno po njegov život, što znači da se takva vrsta hirurškog zahvata uglavnom sprovodi u skladu sa potrebama samog pacijenta, odnosno na osnovu toga kada je hirurg dostupan, kao i na osnovu odabira određene hirurške ustanove.

Druga vrsta je takozvana poluelektivna hirurška intervencija, koja podrazumeva da se preporučuje uraditi određeni hirurški zahvat ranije kako bi bilo sprečeno potencijalno pogoršanje stanja zdravlja konkretnog pacijenta, odnosno da bi eventualno došlo do izbegavanja potencijalnih komplikacija.

I treća vrsta hirurgije sa aspekta kategorisanja prema hitnosti upravo je hitna hirurgija, što se odnosi na onaj hiruški zahvat koje treba izvršiti bez ikakvog odlaganja, kako bi bila sprečena pojava teškog invaliditeta ili funkcija određenih organa, pa čak i da bi bila sprečena smrt pacijenta.

U zavisnosti od toga koja vrsta postupka je u pitanju, u okviru hirurške intervencije se može vršiti i takozvana resekcija, koja podrazumeva da će biti uklonjen deo unutrašnjeg organa, odnosno i organa i / ili vezivnog tkiva, a po potrebi može biti uklonjen i ceo organ.

Takođe, u domen hirurgije spadaju i ugradnja bajpasa, implanata i transplantacija, kao i amputacija i druge tehnike, a koje sve imaju za cilj da se dodatne komplikacije izbegnu.

Što se tiče oblasti, izuzev spinalne hirurgije, postoji i vaskularna hirurgija, zatim plastična, te dečija hirurgija, a u okviru “Sanitas Klinik” može biti zakazan i pregled opšteg i abdominalnog hirurga, te pregled lekara specijaliste neurohirurgije, oralne hirurgije i maksilofacijalne hirurgije, a po potrebi pregled i očnog hirurga, pregled grudnog hirurga i neurohirurga.

Pregled lekara specijaliste hirurgije svi koji su zainteresovani mogu da zakažu direktno u prostorijama “Sanitas Klinik”, koje se nalaze u ulici Kralja Petra prvog broj 4, na prvom spratu u Jagodini. Isto tako je moguće zakazivanje izvršiti i na brojeve telefona 060 035 00 86, odnosno 035 82 000 18, a kome odgovara može na mejl adresu info@sanitasklinik.com poslati zahtev za zakazivanje pregleda lekara specijaliste hirurgije.

Važno je napomenuti da je “Sanitas Klinik” zdravstvena ustanova koja poseduje rešenje doneto na dan 9. decembra 2021. godine, pod brojem 530 - 072 - 36 / 2021 - 09, a kojim je utvrđeno da ova institucija ispunjava sve uslove sa aspekta kadrova, opreme, prostorija i lekova koji su propisani trenutno aktuelnim zakonom. Pomenutim rešenjem, koje je donelo Ministarstvo zdravlja Republike Srbije, Sektor za inspekcijske poslove, Odeljenje za zdravstvenu inspekciju, Odsek za zdravstvenu inspekcija u Kragujevac je utvrđeno da “Sanitas Klinik” ima pravo da obavlja konkretnu zdravstvenu delatnost. Nadležni su se prilikom donošenja ovog rešenja rukovodili članom broj 33 stav 6 Zakona o zdravstvenoj zaštiti, objavljenom u „Službenom glasniku Republike Srbije“ broj 25 / 19, te članom broj 37 stav 2 Zakona o inspekcijskom nadzoru, koji je objavljen u „Službenom glasniku Republike Srbije“ broj 36 / 15, 44 / 18 – dr. zakon, 95 / 18 i članom broj 33, članom 39 stav 2 i članom broj 136 stav 1 Zakona o opštem upravnom postupku, koji je objavljen u „Službenom glasniku Republike Srbije“ broj 18 / 16, 95 / 18 – dr. propis.